תעודת אחריות

לקוח יקר, אובאלי מברכת אותך על רכישתך אחד ממוצרי היוקרה של חברתינו.

אובאלי מתחייבת לתקן כל פגם ברהיט, או חלק מרהיט שנמכר על ידה ואשר נובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור, וזאת בתנאי שהלקוח שמר על כללי הטיפול במוצר. אובאלי מתחייבת לבצע את התיקון הנדרש ו/או להחליף את הדרוש החלפה, לפי הצורך, כפי שתקבע, ללא תמורה עבור העבודה ו/או החומרים הדרושים, הכול כאמור בכפוף לתנאי האחריות.

תקופת האחריות: לקוח שהזמין רהיט ובנוסף שירותי הובלה והרכבה מגורם מוסמך של החברה, יהנה משנה אחריות על הרהיט בבית הלקוח. במקרה של הרכבה עצמית על ידי הלקוח, האחריות הינה לתקינות החלקים/המוצר בטרם ההרכבה. במידה שמתגלה פגם ייצור כלשהו עם פתיחת האריזה, על הלקוח לצלם את המוצר וליידע באופן מיידי את החברה וזו תדאג להחלפת הנדרש. מובהר בזאת, כי האחריות לא תחול על פגמים שנגרמו במהלך או כתוצאה מהובלה או הרכבה עצמית. בשום מקרה לא יהיה פיצוי על נזק תוצאתי או על הוצאות נלוות או הפסד כספי נלווה והחברה רשאית אך לא חייבת להמשיך לספק שירות ותיקונים בתשלום גם לאחר תום תקופת האחריות.

תוקף האחריות: האחריות חלה לגבי המחזיק בתעודת אחריות זו, למשך שנה מיום ההרכבה. הזכויות לפי תעודה זו אינן ניתנות להסבה.

תנאי האחריות: • הפגם אינו נזק שנגרם כתוצאה מהובלה, מהרכבה או מטיפול על ידי הלקוח, או על ידי גורם לא מוסמך. • הפגם אינו נובע מהבדלי צבע או גוון כתוצאה מתכונותיו הטבעיות של המוצר, כגון דהייה, קילופים בצבע, הופעת עיניים או שינויים בטקסטורה של העץ. • הפגם אינו נובע מטיפול בחומר לא מתאים או פגום או כתוצאה של כוח עליון או ממים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר וכו`. • השימוש ברהיטים ובחלקיהם היה סביר ונעשה בהתאם להוראות השימוש של החברה. • לא נעשה ניסיון תיקון על ידי גורם כלשהו מלבד, נציג מוסמך של החברה. • המוצר נמצא ברשות הרוכש המקורי ששמו מופיע על גבי טופס ההזמנה  והוא לא נפגע כתוצאה מהעברת המוצר ממקום למקום. • האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר. • האחריות אינה חלה על פגם שנובע מבלאי סביר. • תעודת האחריות תקפה למקרה של שימוש ביתי בלבד. תעודת האחריות אינה תקפה במקרים בהם נעשה שימוש מסחרי במוצרים ו/או רהיטים נמצאים השימוש של מוסד, בית עסק ו/או בית מלון. • במקרה ולא מתאפשרת החלפה יובא בחשבון משך זמן השימוש במוצר עד לקלקולו, או גילוי הפגם וזאת לצורך החזר כספי.

יוער בזאת, כי לחברה הזכות לבחור בין תיקון להחלפת רהיט או חלק ממנו לבין תשלום או החזר תשלום חלקי, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון המוצרים שברשותה, ו/או חלקיהם, ו/או להוציאם מהמגוון. במקרה בו המוצר נושא תעודת אחריות ומוצר זה אינו קיים במגוון מוצרי החברה, תהיה החברה זכאית להחליף את המוצר במוצר דומה, שווה ערך בניכוי פחת שימוש. • לחילופין תהיה החברה זכאית לתת ללקוח, בכפוף לאמור בתעודת אחריות זאת, שובר זיכוי בערך שווה ובניכוי פחת שימוש או החזר כספי לפי שיקול דעתה.

Scroll to Top
ליצירת קשר השאירו פרטים ונחזור בהקדם: